Síla šikany a její vliv na mozek

Adam Valový
12. července 2023
26 minut čtení

Co je šikana a jaký je její vliv na jedince?

Šikana je nebezpečný sociálně patologický jev, při kterém je omezována svoboda, svoboda rozhodování, je ponižována lidská důstojnost a dochází k narušení mezilidských vztahů.

Šikana může mít na jedince mnoho negativních dopadů, jako jsou například:

 • Psychické problémy: Oběť šikany může trpět depresemi, úzkostí, nespavostí, sníženou sebevědomím a sebehodnocením, a může mít problémy s koncentrací.
 • Fyzické problémy: Šikana může vést k bolestem hlavy, žaludku, svalů a kloubů, a může způsobit zvýšený krevní tlak a srdeční problémy.
 • Sociální problémy: Oběť šikany může ztratit důvěru v lidi a může se izolovat od svého okolí. Šikana může také vést k problémům ve vztazích s rodinou a přáteli.
 • Problémy ve škole/práci: Oběť šikany může mít problémy se soustředěním a učením, což může vést k horším výsledkům ve škole nebo na pracovišti. Šikana může také vést k absenci a snížené produktivitě.

Je důležité včas rozpoznat šikanu a aktivně se jí bránit. Prevence šikany zahrnuje například vzdělávání a osvětu, podporu zdravých mezilidských vztahů a vytváření bezpečného prostředí..

A. Definice šikany 

Šikana  je opakované a záměrné ubližování, ponižování nebo obtěžování jedince ze strany jiných lidí. Tato forma sociálního násilí může sebou nést různé formy, včetně fyzického napadení, verbálního ponižování, šíření pomluv, vylučování a sociálního vydírání. Klíčovým prvkem šikany je, že se jedná o opakované chování, které si klade za cíl způsobit oběti fyzickou nebo psychickou újmu. Je důležité rozlišovat mezi jednorázovými konflikty a šikanou, která se vyznačuje systémovým a dlouhodobým ponižováním a zastrašováním jedince. Šikana může mít vážné následky na fyzické i psychické zdraví oběti a je důležité se jí aktivně věnovat a předcházet jí.

Důsledky šikany na oběti jsou rozmanité a mohou se projevovat na různých úrovních, včetně sebevědomí, emočního zdraví a sociální interakce. Mohou být dlouhodobé a mohou mít vliv na celý jejich život. Je proto důležité věnovat pozornost prevenci šikany, poskytovat podporu obětem a aktivně se angažovat v prosazování respektu a bezpečného prostředí, ve kterém se lidé mohou cítit chráněni a uznávaní.

B. Psychologické důsledky šikany

Psychické důsledky šikany mohou být velmi závažné a mohou se projevovat různými způsoby. Některé z těchto důsledků jsou:

 • Nevolnost a úzkost: Oběť šikany může trpět nevolností a úzkostí, což může vést k problémům s jídlem a spánkem.
 • Deprese: Šikana může vést k depresi a sníženému sebevědomí.
 • Poruchy koncentrace: Oběť šikany může mít problémy s koncentrací a učením, což může vést k horším výsledkům ve škole nebo na pracovišti
  .
 • Sociální izolace: Šikana může vést k sociální izolaci a ztrátě důvěry v lidi
  .
 • Posttraumatický stres: Následky šikany na psychice mohou být podobné posttraumatickému syndromu.

Je důležité včas rozpoznat šikanu a aktivně se bránit. Psychterapie může být vhodným pomocníkem pro oběti šikany, aby zmírnily její dopady na současný život nebo se s ní dokázaly lépe vyrovnat.

C: Neurologické důsledky šikany

Šikana může mít různé důsledky, v závislosti na konkrétní situaci a na tom, jak dlouho a jak intenzivně probíhá. Následky šikany mohou být jak pro šikanovanou osobu, tak pro celkovou atmosféru na pracovišti nebo ve škole. 

V následujícím seznamu jsou uvedeny některé z možných důsledků šikany:

 • Poškození fyzického a psychického zdraví
 • Ztráta sebevědomí a sebeúcty
 • Problémy s koncentrací a pamětí
 • Ztráta zájmu o práci nebo studium
 • Deprese a úzkost
 • Poruchy spánku
 • Zvýšená náchylnost k nemocem
 • Ztráta přátel a sociálního života

Zatímco výše uvedené důsledky se týkají spíše šikany na pracovišti nebo ve škole, v některých případech může šikana mít i neurologické důsledky. 

Výzkum také ukazuje, že šikana u osob s poruchami autistického spektra může mít negativní dopad na jejich duševní zdraví.

Jak rozpoznat šikanu a jak se jí bránit? 

A. Příznaky a znaky šikany:

1: Fyzické, verbální, psychologické a sociální projevy šikany.

Příznaky a znaky šikany se mohou lišit v různých kontextech, jako je šikana ve škole, na pracovišti nebo online. Zde jsou některé příklady přímých a nepřímých znaků šikany.

Přímé znaky šikany:

 • Fyzické napadení, útoky nebo bití
 • Verbální útoky, ponižování, urážky nebo výsměch
 • Socio-emocionální šikana, jako je ignorování, vyloučení nebo šíření pomluv
 • Materiální šikana, jako je krádež, poškozování věcí nebo vydírání
 • Cyberšikana, která se odehrává online prostřednictvím sociálních médií, zasílání urážlivých zpráv nebo šíření nepříjemných informací

Nepřímé znaky šikany:

 • Osamocení a izolace jedince od ostatních
 • Ztráta zájmu o školu nebo práci
 • Snížená sebeúcta a sebevědomí
 • Fyzické nebo psychosomatické příznaky, jako jsou bolesti hlavy, žaludku nebo problémy se spánkem
 • Změny ve chování, jako je úzkost, deprese, agresivita nebo pasivita

Je důležité si uvědomit, že tyto znaky samy o sobě nemusí vždy znamenat šikanu. Je důležité posoudit situaci jako celek a zvážit další faktory. Pokud máte podezření na šikanu, je vhodné se obrátit na odpovídající autoritu nebo odborníka, který vám může poskytnout pomoc a podporu.

2: Důležitost pozorného sledování a komunikace s oběťmi.

Pozorné sledování a komunikace s oběťmi šikany jsou klíčové pro poskytnutí podpory a prevenci dalšího šikanování. Zde je důležitost těchto aspektů: 

Pozorné sledování:

 • Sledování chování a změn u potenciálních obětí šikany může pomoci odhalit příznaky a znaky šikany.
 • Pozorné sledování může zahrnovat pozorování interakcí mezi žáky nebo zaměstnanci, monitorování online aktivit a poslouchání zpráv od svědků.
 • Tím, že jsme pozorní, můžeme rychleji identifikovat situace šikany a poskytnout obětem potřebnou podporu.

Komunikace s oběťmi:

 • Komunikace s oběťmi šikany je klíčová pro vyjádření podpory a porozumění.
 • Je důležité vytvořit prostředí, ve kterém se oběti cítí bezpečně a důvěřují, aby se otevřeně podělili o své zkušenosti.
 • Aktivní poslech a empatie jsou důležité dovednosti při komunikaci s oběťmi šikany.
 • Komunikace by měla být neodsuzující a respektující, aby se oběti cítily slyšeny a podporovány.

Důležitost pozorného sledování a komunikace s oběťmi spočívá v tom, že umožňuje identifikovat a reagovat na situace šikany včas. Tím se může zabránit dalšímu šikanování a poskytnout obětem potřebnou pomoc a podporu.

B. Prevence a intervence:

Prevence a intervence jsou klíčové pro snižování a řešení problému šikany. Zde je několik přístupů a opatření, která se používají v prevenci a intervenci šikany: 

Prevence:

 • Vytváření bezpečného a inkluzivního prostředí ve školách, pracovištích a online prostředích.
 • Vzdělávání a osvěta zaměřená na povědomí o šikaně, jejích důsledcích a způsobech prevence.
 • Implementace preventivních programů a školních politik, které podporují respekt, empatii a nenásilí.
 • Podpora a vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, zaměstnanci a kolegy.
 • Posilování sociálních dovedností a sebevědomí u žáků a zaměstnanců.
 • Monitorování a sledování situací šikany a rychlá reakce na příznaky a znaky šikany.

Intervence:

 • Rychlá a důrazná reakce na případy šikany, včetně poskytnutí podpory obětem.
 • Komunikace s oběťmi a poskytování prostoru pro sdílení jejich zkušeností.
 • Zapojení rodičů, učitelů, zaměstnavatelů a dalších autorit do řešení případů šikany.
 • Vytvoření plánu intervence a opatření, které zahrnují sankce pro pachatele a podporu pro oběti.
 • Poskytování psychologické pomoci a poradenství obětem šikany.
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti intervencí a přizpůsobování opatření podle potřeb.

Prevence a intervence jsou vzájemně propojené a vzájemně se doplňují. Prevence je zaměřena na snižování výskytu šikany a vytváření bezpečného prostředí, zatímco intervence se zaměřuje na řešení konkrétních případů šikany a poskytování podpory obětem.

Jak podpořit oběti šikany a pomoci jim se zotavit? 

A. Empatie a porozumění:

Empatie a porozumění jsou klíčové pro řešení případů šikany. Zde je, jak tyto aspekty mohou hrát roli: Empatie:

 • Empatie znamená schopnost vcítit se do pocitů a perspektivy druhé osoby.
 • Projevování empatie vůči obětem šikany je důležité, protože jim poskytuje pocit slyšenosti a porozumění.
 • Empatie může pomoci obětem cítit se podporovány a může jim pomoci zvládat emocionální důsledky šikany.
 • Projevování empatie může také pomoci vytvořit důvěru mezi oběťmi a lidmi, kteří jim poskytují podporu.

Porozumění:

 • Porozumění znamená schopnost pochopit a vnímat situaci a pocity druhé osoby.
 • Porozumění obětem šikany je důležité, protože jim umožňuje sdílet své zkušenosti a pocit, že jsou bráni vážně.
 • Porozumění může pomoci identifikovat příčiny a faktory šikany a přispět k nalezení účinných řešení.
 • Porozumění také může pomoci vytvořit prostředí, ve kterém se oběti cítí bezpečně a podporovány.

Empatie a porozumění jsou klíčové pro vytvoření prostředí, ve kterém se oběti šikany cítí slyšeny, respektovány a podporovány. Tyto aspekty mohou také pomoci vytvořit důvěru a otevřenou komunikaci mezi oběťmi a lidmi, kteří jim poskytují podporu a pomáhají řešit situaci šikany.  

B. Psychologická pomoc:

Psychologická pomoc je klíčová pro oběti šikany, protože jim poskytuje podporu, porozumění a nástroje pro zvládání emocionálních důsledků šikany. Zde je několik aspektů psychologické pomoci pro oběti šikany:

 1. Terapeutická podpora: Psychologové a terapeuti mohou poskytnout obětem šikany bezpečné prostředí, ve kterém se mohou otevřeně vyjádřit a sdílet své pocity a zkušenosti. Terapeuti mohou pomoci obětem zpracovat traumatické události, zvládat stres a posílit jejich sebevědomí.
 2. Emoční regulace: Psychologická pomoc může pomoci obětem šikany naučit se zvládat a regulovat své emoce. Terapeuti mohou poskytnout strategie pro zvládání úzkosti, deprese a vzteku, které mohou být spojené se zkušeností šikany.
 3. Posilování sociálních dovedností: Psychologové mohou pomoci obětem šikany rozvíjet sociální dovednosti, které jim umožní lépe komunikovat, navazovat vztahy a odolávat budoucí šikaně. To může zahrnovat trénink komunikačních dovedností, sebevyjádření a sebeúcty.
 4. Prevence opakované šikany: Psychologové mohou spolupracovat s oběťmi šikany a dalšími zainteresovanými stranami, jako jsou rodiče, učitelé a školní personál, aby vypracovali strategie prevence opakované šikany. To může zahrnovat vytváření bezpečného prostředí, podporu sociálního začlenění a vytváření programů pro prevenci šikany.
 5. Podpora rodin: Psychologové mohou také poskytovat podporu rodinám obětí šikany. To může zahrnovat poradenství pro rodiče, jak podpořit své dítě, a pomoci rodině zvládat emocionální a praktické důsledky šikany.

Psychologická pomoc je důležitá nejen pro oběti šikany, ale také pro pachatele. Psychologové mohou pracovat s pachateli šikany, aby jim pomohli porozumět jejich motivacím a chování a poskytli jim nástroje pro změnu svého jednání. 

Je důležité, aby oběti šikany měly přístup k odborné psychologické pomoci, která jim může poskytnout podporu, porozumění a nástroje pro zvládání emocionálních důsledků šikany.

C. Získávání respektu a sebedůvěry:

Oběť šikany může získat zpět respekt a sebedůvěru pomocí několika strategií a přístupů. Zde je několik tipů, které mohou pomoci:

 1. Podpora a porozumění: Oběť šikany by měla hledat podporu od rodiny, přátel, učitelů nebo odborníků. Tato podpora může pomoci oběti cítit se slyšenou, porozuměnou a posílit její sebedůvěru.
 2. Sebeúcta a sebevědomí: Oběť by měla pracovat na posilování své sebeúcty a sebevědomí. To může zahrnovat uznání svých pozitivních vlastností, osvojení zdravých způsobů myšlení a vyhýbání se sebekritice.
 3. Hledání zájmů a aktivit: Oběť by měla hledat a angažovat se v aktivitách, které ji baví a ve kterých se cítí dobře. To může pomoci obnovit ztracenou radost a sebejistotu.
 4. Komunikace a asertivita: Oběť by měla pracovat na rozvoji svých komunikačních dovedností a asertivity. To zahrnuje vyjádření svých potřeb, stanovení hranic a sebevyjádření s respektem k sobě i k ostatním.
 5. Očekávání respektu: Oběť by měla mít jasnou představu o tom, jak chce být respektována, a nekompromisně si to vyžadovat. Mít zdravé očekávání respektu může pomoci oběti vytvořit zdravé vztahy s ostatními.

Je důležité si uvědomit, že získávání zpět respektu a sebedůvěry je proces, který vyžaduje čas, trpělivost a práci na sobě. Oběť by měla hledat podporu a případně se obrátit na odborníky, kteří jí mohou poskytnout další nástroje a strategie pro zvládání situace.

Často kladené dotazy

A. Jaké jsou dlouhodobé dopady šikany na mozek?

Dlouhodobá šikana může mít negativní dopady na mozek oběti. Zde jsou některé zjištění a důsledky:

 1. Změny v mozku: Výzkum naznačuje, že dlouhodobá šikana může vést ke změnám v struktuře mozku. Studie ukázaly, že oběti šikany mohou mít menší objem určitých částí mozku, jako je amygdala (součást limbického systému, která se podílí na emocionální reakci) a hipokampus (součást limbického systému, která je spojena s pamětí a učením).
 2. Psychické důsledky: Oběti šikany mohou trpět dlouhodobými psychickými důsledky, jako je úzkost, deprese, nízká sebeúcta a sebevědomí. Tyto problémy mohou ovlivnit jejich emoční a psychické zdraví.
 3. Fyzické důsledky: Dlouhodobá šikana může také mít fyzické důsledky na oběť. To může zahrnovat poruchy spánku, vyšší krevní tlak, zažívací problémy a změny v hmotnosti.

Je důležité si uvědomit, že každý jedinec může reagovat na šikanu odlišně a dopady se mohou lišit. Je proto důležité poskytnout obětem šikany podporu a přístup k odborné pomoci, která jim může pomoci zvládat a zotavit se z těchto negativních dopadů.

B. Jaké jsou psychologické důsledky šikany na oběti?

Psychologické důsledky šikany na oběti mohou být značné a mohou ovlivnit jejich emoční a psychické zdraví. Zde jsou některé z těchto důsledků:

 1. Úzkost a deprese: Oběti šikany často trpí úzkostí a depresí. Může se jednat o obavy, strach, nejistotu, smutek a ztrátu zájmu o věci, které dříve považovali za příjemné.
 2. Nízká sebeúcta a sebevědomí: Šikana může způsobit snížení sebeúcty a sebevědomí u obětí. Mohou se cítit bezcenné, nedostatečné a mít negativní obraz o sobě samých.
 3. Sociální izolace: Oběti šikany se často cítí izolované a vyloučené. Může jim být obtížné navazovat nové vztahy a důvěřovat ostatním lidem.
 4. Poruchy spánku a stravování: Dlouhodobá šikana může vést k poruchám spánku, jako jsou noční můry a nespavost. Oběti také mohou vykazovat změny ve stravovacích návycích, jako je nadměrné přejídání nebo ztráta chuti k jídlu.
 5. Posttraumatický stresový syndrom (PTSD): Některé oběti šikany mohou vyvinout symptomy posttraumatického stresového syndromu, který zahrnuje opakující se vzpomínky, noční můry, hyperaktivitu a vyhýbání se situacím, které připomínají traumatické události.

Je důležité si uvědomit, že každá oběť šikany může reagovat odlišně a může mít různé psychologické důsledky. Poskytnutí podpory, porozumění a přístupu k odborné pomoci může být klíčové pro zvládání a zotavení se z těchto důsledků.

C. Jaké jsou preventivní opatření pro snížení šikany?

Preventivní opatření pro snížení šikany zahrnují několik klíčových kroků a programů, které se zaměřují na prevenci a řešení šikany ve školách. Zde je seznam některých preventivních opatření:

 1. Aktualizace metodických pokynů: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pravidelně aktualizuje metodické pokyny k řešení šikany ve školách. Tyto pokyny poskytují školám a školským zařízením směrnice a postupy pro prevenci a řešení šikany.
 2. Komplexní programy: Existují komplexní programy, jako je program MiŠ – Šikana, který pomáhá školám snížit četnost a závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Tyto programy poskytují školám nástroje a strategie pro prevenci šikany.
 3. Školní programy: Školy mohou vypracovat vlastní školní programy proti šikanování, které obsahují informace o šikaně, opatření k prevenci šikany a krizové plány při výskytu šikany ve škole.
 4. Preventivní strategie: Existují preventivní strategie zaměřené především na prevenci šikanování a poskytující postupy pro řešení šikany. Tyto strategie jsou určeny pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, žákům a dalším členům školního personálu.
 5. Identifikace rizikových míst: Školy mohou identifikovat riziková místa, jako jsou chodby, WC nebo zavřené dveře tříd, a průběžně je sledovat a přijímat opatření ke snížení rizik.

Tyto preventivní opatření mají za cíl vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí ve školách a snížit výskyt šikany mezi žáky. Je důležité, aby školy implementovaly tyto opatření a poskytovaly podporu a vzdělávání pro všechny členy školního společenství.

D. Jak mohu rozpoznat, že je mé dítě vystaveno šikaně?

Rodiče mohou rozpoznat, že je jejich dítě vystaveno šikaně pomocí několika znaků a příznaků. Zde je seznam některých možných znaků, které by rodiče neměli přehlížet:

 1. Sociální izolace: Dítě nemá kamarády nebo nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Nemá nikoho, s kým by trávilo volný čas, telefonovalo nebo si hrálo.
 2. Nezájem o školu: Dítě projevuje nechuť jít ráno do školy, i když dříve mělo školu rádo. Může se objevit úzkost, stres nebo fyzické příznaky, jako je bolest břicha.
 3. Změna chování: Dítě se stává neobvykle agresivním k sourozencům nebo jiným dětem. Může projevovat zlobu vůči rodičům nebo se stává neobvykle uzavřeným.
 4. Fyzické příznaky: Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy. Tyto příznaky mohou být spojeny se stresem a úzkostí způsobenou šikanou.
 5. Změna sociálního chování: Dítě se stává tichým a izolovaným. Může se vyhýbat společenským situacím a mít nízké sebevědomí.

Je důležité, aby rodiče byli pozorní k těmto znakům a příznakům a věnovali pozornost jakýmkoli změnám ve chování nebo náladě svého dítěte. Pokud mají podezření na šikanu, je důležité jednat a poskytnout dítěti podporu a pomoc.

E. Jak mohu pomoci oběti šikany?

Pokud se rozhodnete pomoci oběti šikany, zde je několik způsobů, jak můžete postupovat:

 1. Poskytněte podporu a naslouchejte: Buďte pro dítě přítomní a naslouchejte mu. Ujistěte se, že se cítí slyšeno a podporováno. Vyjádřete mu svou lásku a podporu a ujistěte ho, že nejde o jeho vinu.
 2. Komunikujte s dítětem: Mluvte s dítětem o jeho zážitcích a pocitech. Ujistěte se, že se cítí bezpečně a že může otevřeně hovořit o šikaně. Buďte trpěliví a empatičtí.
 3. Konzultujte se školou: Kontaktujte školu a informujte je o situaci. Spolupracujte s pedagogy a dalšími pracovníky školy, aby se situace řešila. Škola by měla mít protokol pro řešení šikany a měla by podniknout kroky k ochraně oběti
 4. Hledejte profesionální pomoc: Pokud je situace vážná nebo se dítě potýká s emocionálními problémy, může být vhodné vyhledat odbornou pomoc. Psychologové, terapeuti nebo poradci mohou poskytnout dítěti a rodině podporu a strategie pro zvládání šikany.
 5. Podporujte sebevědomí a sebeúctu: Pomáhejte dítěti budovat jeho sebevědomí a sebeúctu. Podporujte ho v jeho zájmech a aktivitách, které mu přinášejí radost a úspěch. Pomáhejte mu rozvíjet dovednosti, které mu pomohou zvládat šikanu.
 6. Udržujte komunikaci s ostatními rodiči: Pokud je to možné, komunikujte s rodiči ostatních dětí ve třídě. Spolupracujte na řešení šikany a vytvářejte prostředí vzájemné podpory a porozumění.

Je důležité si uvědomit, že každá situace je jedinečná a může vyžadovat individuální přístup. V případě potřeby vyhledejte odbornou radu a podporu od profesionálů, kteří se specializují na problematiku šikany.

F. Existují způsoby, jak se zotavit po šikaně a obnovit sebevědomí?

Po šikaně je důležité, aby oběť měla podporu a mohla se zotavit. Zde je několik způsobů, jak se zotavit po šikaně a obnovit sebevědomí:

 1. Hovořte o zážitcích: Podporujte oběť, aby hovořila o svých zážitcích a emocích spojených se šikanou. Důležité je, aby se cítila slyšena a porozuměna. Tím se může uvolnit emocionální zátěž a začít proces hojení.
 2. Poskytněte psychologickou podporu: Vyhledejte odbornou pomoc, jako je psycholog nebo terapeut, kteří mají zkušenosti s prací s oběťmi šikany. Tito odborníci mohou poskytnout podporu, poradit s emocionálními obtížemi a pomoci obnovit sebevědomí.
 3. Podporujte sebeúctu: Pomáhejte oběti budovat sebeúctu a sebevědomí. Uznávejte a oceněte její schopnosti a úspěchy. Podporujte ji v aktivitách, které ji baví a ve kterých se cítí dobře. Pomáhejte jí rozvíjet silné stránky a sebejistotu.
 4. Nabídněte bezpečné prostředí: Vytvořte pro oběť bezpečné prostředí, ve kterém se cítí chráněna a podporována. Buďte trpěliví a empatičtí. Ujistěte ji, že je v bezpečí a že má právo na respekt a důstojnost.
 5. Podporujte sociální interakce: Pomáhejte oběti navázat nové přátelství a sociální vztahy. Podporujte ji, aby se zapojila do aktivit a skupin, které ji zajímají. To jí může pomoci obnovit sociální důvěru a rozšířit síť podpory.
 6. Vytvořte plán pro budoucnost: Pomozte oběti vytvořit plán pro budoucnost a nastavit si cíle. Podporujte ji, aby se zaměřila na své zájmy, sny a aspirace. To jí může pomoci obnovit smysl pro sebe a budoucnost..

Je důležité si uvědomit, že proces zotavení po šikaně může trvat nějaký čas a každá oběť je jedinečná. Podpora rodiny, přátel a odborníků je klíčová pro úspěšné zotavení a obnovení sebevědomí.

G. Co dělat, když se setkám s případem šikany ve škole nebo na pracovišti?

Pokud se setkáte s případem šikany ve škole nebo na pracovišti, je důležité jednat a pomoci oběti. Zde je několik kroků, které můžete podniknout:

 1. Zachovejte klid a empatii: Buďte klidní a empatičtí vůči oběti. Poskytněte jí podporu a ujistěte ji, že jste tu, aby jí pomohli.
 2. Zaznamenejte důkazy: Pokud je to možné, zaznamenejte důkazy o šikaně, jako jsou svědectví, zprávy, e-maily nebo fotografie. Tyto důkazy mohou být užitečné při řešení situace.
 3. Informujte nadřízené nebo vedení školy: Pokud se jedná o případ šikany na pracovišti, informujte nadřízené nebo personál odpovědný za řešení takových situací. V případě šikany ve škole informujte vedení školy nebo pedagogy.
 4. Podpořte oběť: Poskytněte oběti podporu a povzbuzení. Ujistěte ji, že nejde o její vinu a že má právo na bezpečí a respekt. Buďte s ní v kontaktu a poskytujte jí emocionální oporu.
 5. Zapojte další svědky: Pokud znáte další svědky šikany, povězte jim o situaci a požádejte je, aby poskytli svědectví. Společná podpora a svědectví mohou posílit důkazy a pomoci při řešení situace.
 6. Vyhledejte odbornou pomoc: V některých případech může být vhodné vyhledat odbornou pomoc, jako je psycholog nebo terapeut. Tito odborníci mohou poskytnout podporu a poradenství jak oběti, tak i svědkům.

Je důležité, aby se situace řešila co nejdříve a aby byla obětem poskytnuta potřebná podpora. Každá situace je jedinečná, a proto je vhodné konzultovat s odborníky nebo se řídit postupy a protokoly stanovenými školou nebo pracovištěm.

Na závěr

Šikana je závažný problém, který postihuje různá prostředí, včetně škol a pracovišť. Je důležité, aby se šikana řešila a prevence byla prioritou. Zde je shrnutí klíčových bodů týkajících se šikany:

 • Šikana může mít různé formy a projevy, včetně verbálního, fyzického, sociálního a online šikanování.
 • Oběť šikany často trpí emocionálně a fyzicky, a může se projevovat změnou chování, úzkostí, depresemi a sníženým sebevědomím.
 • Preventivní opatření jsou klíčová pro snížení výskytu šikany. To zahrnuje aktualizaci metodických pokynů, implementaci komplexních programů, vytváření školních programů proti šikaně a používání preventivních strategií.
 • Rodiče mohou rozpoznat, že je dítě vystaveno šikaně prostřednictvím znaků, jako je sociální izolace, nezájem o školu, změna chování a fyzické příznaky.
 • Pokud se setkáte s případem šikany ve škole nebo na pracovišti, je důležité jednat. To zahrnuje poskytnutí podpory oběti, zaznamenání důkazů, informování nadřízených nebo vedení školy, zapojení dalších svědků a případně vyhledání odborné pomoci.
 • Pro zotavení po šikaně a obnovení sebevědomí je důležité hovořit o zážitcích, poskytnout psychologickou podporu, podporovat sebeúctu, vytvořit bezpečné prostředí, podporovat sociální interakce a vytvořit plán pro budoucnost.

Je nezbytné, aby společnost jako celek pracovala na prevenci a řešení šikany, aby se vytvořilo bezpečné a podpůrné prostředí pro všechny.

Zdroj a fotografie: google.com, instagram.com, pixabay.com, shutterstock.com

Kategorie:

Ostatní,

Poslední aktualizace:  24. července 2023

O autorovi

Adam Valový Redaktor

Jsem Adam, nomád s duší dobrodruha. Cestování je pro mě životní filozofií, která mi otevírá bránu k novým kulturám, lidem a zážitkům. Pár zemí už jsem navštívil, ale mnohem víc jich mám na svém seznamu.

Zobrazit všechny příspěvky

One thought on “Chovatelské tipy pro majitele koček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky